نمایش یک نتیجه

نمایش243648

PVC-28SH/BL

تومان
مورد استفاده در صنایع غذایی و بسته بندی و دارای استاندارد مواد غذایی