• نقاله های PVC

GRIP-50G

تسمه گریپ به رنگ سبز
با ضخامت T:5.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه گریپ به رنگ سبز
با ضخامت T:5.0 mm

SAQ-8E

تسمه نقاله سیاه با آج معروف به پامرغی و ضخامت T:2.4 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سیاه با آج معروف به پامرغی و ضخامت T:2.4 mm

PVC-28SH/BL

تسمه شیاری سیاه رنگ
با ضخامت T:2.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه شیاری سیاه رنگ
با ضخامت T:2.8 mm

PVC-15W

تسمه نقاله سفید رنگ PVC با ضخامت T: 1.5 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سفید رنگ PVC با ضخامت T: 1.5 mm

PVC-18W

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T:1.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T:1.8 mm

PVC-20W

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T: 2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T: 2.0 mm

PVC-30W

تسمه سفید رنگ PVC
با ضخامت T: 3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه سفید رنگ PVC
با ضخامت T: 3.0 mm

PVC-30W/WA

تسمه سفید پشت شطرنجی
باضخامت T:3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه سفید پشت شطرنجی
باضخامت T:3.0 mm

PVC-40W

تسمه سفید رنگ نقاله PVC
با ضخامت T: 4.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه سفید رنگ نقاله PVC
با ضخامت T: 4.0 mm

PVC-40W/WA

تسمه سفید پشت شطرنجی
به ضخامت T:4.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه سفید پشت شطرنجی
به ضخامت T:4.0 mm

PVC-50W

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T:5.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سفید رنگ
با ضخامت T:5.0 mm

PVC-10BL

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:1.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:1.0 mm

PVC-12BL

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:1.2 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:1.2 mm

PVC-20BL

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سیاه رنگ
با ضخامت T:2.0 mm

PVC-30G/WA

تسمه سبزرنگ پشت شطرنجی
با ضخامت T:3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه سبزرنگ پشت شطرنجی
با ضخامت T:3.0 mm

PVC-20G

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:2.0 mm

PVC-30G

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:3.0 mm

PVC-40G

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:4.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:4.0 mm

PVC-50G

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:5.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله سبز رنگ
با ضخامت T:5.0 mm

SA-90

تسمه نقاله PVC سبز رنگ
با ضخامت T:9.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله PVC سبز رنگ
با ضخامت T:9.0 mm

SA-70

تسمه نقاله PVC سبز رنگ
با ضخامت T:7.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله PVC سبز رنگ
با ضخامت T:7.0 mm

PVC-48 W/AR

تسمه اره ای به رنگ سفید
با ضخامت T:4.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه اره ای به رنگ سفید
با ضخامت T:4.8 mm

PVC-48 G/AR

تسمه اره ای به رنگ سبز
با ضخامت T:4.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه اره ای به رنگ سبز
با ضخامت T:4.8 mm