• نقاله های PU

Blanket YHD-20TT

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm

CF-2

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:0.8mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:0.8mm

CF-3

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:1.1 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:1.1 mm

CF-8

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:1.5 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ
با ضخامت T:1.5 mm

Caramel Smooth

تسمه پلی اورتان به رنگ کرم
کاراملی با ضخامت T:0.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان به رنگ کرم
کاراملی با ضخامت T:0.8 mm

Caramel-0.8WA

تسمه روشطرنجی
باضخامت T:0.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه روشطرنجی
باضخامت T:0.8 mm

PU-33DG/S10

تسمه پلی اورتان سطح آجدار
به ضخامت T:3.3 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان سطح آجدار
به ضخامت T:3.3 mm

PU-55DG/S10

تسمه پلی اورتان سطح آجدار
به ضخامت T:5.5 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان سطح آجدار
به ضخامت T:5.5 mm

PB-2460

تسمه پلی اورتان بلنکت
با ضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان بلنکت
با ضخامت T:2.6 mm

PB-2461

تسمه پلی اورتان بلنکت
با ضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان بلنکت
با ضخامت T:2.6 mm

HNA-8

تسمه پلی اورتان سبز رنگ
به ضخامت T:2.1 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان سبز رنگ
به ضخامت T:2.1 mm

ENA-151

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:3.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:3.8 mm

PU NAW-11

تسمه نقاله روشطرنجی
با ضخامت T:2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله روشطرنجی
با ضخامت T:2.0 mm

PU NAW-17

تسمه نقاله روشطرنجی
با ضخامت T:2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه نقاله روشطرنجی
با ضخامت T:2.0 mm

ENU-20

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:2.6 mm

ENU-50

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:2.3 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان مشکی رنگ
با ضخامت T:2.3 mm

FNI

تسمه پلی اورتان سفید رنگ
با ضخامت T:0.9 mm
اضافه به سفارش

تسمه پلی اورتان سفید رنگ
با ضخامت T:0.9 mm

Blanket YHD-65KT

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm

Blanket YHD-30KT

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه بلنکت(Blanket) چاپ پارچه باضخامت T:2.6 mm