• ماشین لوهیا LSL-6

Heddle Belt

تسمه ورد 12 تار
LSL6 071507
اضافه به سفارش

تسمه ورد 12 تار
LSL6 071507

Lower Heddle Belt

تسمه 12 سوراخه بلند
LSL6 071619
اضافه به سفارش

تسمه 12 سوراخه بلند
LSL6 071619

Upper Heddle Band

تسمه 12 سوراخه کوتاه
LSL6 071607
اضافه به سفارش

تسمه 12 سوراخه کوتاه
LSL6 071607

Complete Shuttle Body

بدنه ماکو کامل
LSL6 9994...
اضافه به سفارش

بدنه ماکو کامل
LSL6 9994...

Complete Shuttle Body

ماکو کامل
LSL6 992300
اضافه به سفارش

ماکو کامل
LSL6 992300

Shuttle Body

بدنه ماکو ( شاتل )
اضافه به سفارش

بدنه ماکو ( شاتل )

Jokey Lever

پایه آلومینیومی
LSL6 061416
اضافه به سفارش

پایه آلومینیومی
LSL6 061416

Jokey Lever

پایه آلومینیومی
LSL6 062515
اضافه به سفارش

پایه آلومینیومی
LSL6 062515

Shuttle Wheel

چرخ کفی شاتل
090405 LSL6
اضافه به سفارش

چرخ کفی شاتل
090405 LSL6

Chonchoid Roller

چرخ دو قلوی
LSL6 090416
اضافه به سفارش

چرخ دو قلوی
LSL6 090416

Shuttle Wheel

چرخ کفی شاتل
LSL6 994514
اضافه به سفارش

چرخ کفی شاتل
LSL6 994514

Chonchoid Roller

چرخ دو قلوی
LSL6 995610
اضافه به سفارش

چرخ دو قلوی
LSL6 995610

Chonchoid Roller

چرخ دو قلوی
LSL6 997303
اضافه به سفارش

چرخ دو قلوی
LSL6 997303

Chonchoid Roller

چرخ دو قلوی
LSL6 994503
اضافه به سفارش

چرخ دو قلوی
LSL6 994503

Stopper Wheel

چرخ دو قلو
LSL6 090411
اضافه به سفارش

چرخ دو قلو
LSL6 090411

Stopper Wheel

چرخ دو قلو
LSL6 995611
اضافه به سفارش

چرخ دو قلو
LSL6 995611

Stopper Wheel

چرخ دو قلو
LSL6 993711
اضافه به سفارش

چرخ دو قلو
LSL6 993711

ُStopper Roller

چرخ دو قلو
LSL6 994511
اضافه به سفارش

چرخ دو قلو
LSL6 994511

ِShuttle Wheel

چرخ اکسنتر
LSL6 992204
اضافه به سفارش

چرخ اکسنتر
LSL6 992204

Shuttle Roller

چرخ کفی شاتل
LSL6 990607
اضافه به سفارش

چرخ کفی شاتل
LSL6 990607

Pusher Roller

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080901
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080901

Bandage

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080111
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080111

Swinging Lever

بازو مثلثی
LSL6 062510
اضافه به سفارش

بازو مثلثی
LSL6 062510

Sintered Bush

بوش برنجی ( فسفری )
LSL6 061411
اضافه به سفارش

بوش برنجی ( فسفری )
LSL6 061411

Stopper Wheel

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080508
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080508

Bearing Block Rear

برجک بوبین ماکو
LSL6 990612
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو
LSL6 990612

Boom Holder

دسته ماکو
LSL6 990621
اضافه به سفارش

دسته ماکو
LSL6 990621

Brake Nylon

کفشک ترمز
LSL6 094603
اضافه به سفارش

کفشک ترمز
LSL6 094603

Weft Compensation Lever

رفلکتور سرامیکی
LSL6 994802
اضافه به سفارش

رفلکتور سرامیکی
LSL6 994802

Lever holder

قاب رفلکتور
LSL6 994812
اضافه به سفارش

قاب رفلکتور
LSL6 994812

Deflecting Pulley

غلطک تسمه
LSL6 071509
اضافه به سفارش

غلطک تسمه
LSL6 071509

ِDeflecting Pulley

غلطک تسمه
LSL6 071520
اضافه به سفارش

غلطک تسمه
LSL6 071520

Connecting Plate

بست تسمه
LSL6 073017
اضافه به سفارش

بست تسمه
LSL6 073017

Connecting Plate

بست تسمه دو پایه
LSL6 073813
اضافه به سفارش

بست تسمه دو پایه
LSL6 073813

Connecting Strip

بست تسمه
LSL6 073814
اضافه به سفارش

بست تسمه
LSL6 073814

Connecting Strip

بست تسمه
LSL6 071514
اضافه به سفارش

بست تسمه
LSL6 071514

Bobbin Flange

بشقابک ماکو
LSL6 994712
اضافه به سفارش

بشقابک ماکو
LSL6 994712

Side Flang

بشقابک ماکو
LSL6 991421
اضافه به سفارش

بشقابک ماکو
LSL6 991421

Bobbin Disc

بشقابک کریل
LSL 235801
اضافه به سفارش

بشقابک کریل
LSL 235801

Bush

بوش کریل نخ
LSL6 231601
اضافه به سفارش

بوش کریل نخ
LSL6 231601

Creel Adapter

لوله کریل
LSL6 235803a
اضافه به سفارش

لوله کریل
LSL6 235803a

Creel Adapter W.Bush

لوله کریل با بوش
LSL6 235803
اضافه به سفارش

لوله کریل با بوش
LSL6 235803

Flange

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080109
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
LSL6 080109

Reflector Holder

تفنگی نگهدارنده
LSL6 095003
اضافه به سفارش

تفنگی نگهدارنده
LSL6 095003

(Clamp (left

بست گارد ماکو
LSL6 990613
اضافه به سفارش

بست گارد ماکو
LSL6 990613

Clamp (Right)

بست گارد ماکو
LSL6 990614
اضافه به سفارش

بست گارد ماکو
LSL6 990614

Spring Holder

بوش پلاستیکی
LSL6 994804
اضافه به سفارش

بوش پلاستیکی
LSL6 994804

Spring Holder

بوش پلاستیکی
LSL6 994810
اضافه به سفارش

بوش پلاستیکی
LSL6 994810

Clamp -Shuttle Guide

بست گارد ماکو
LSL6 990605
اضافه به سفارش

بست گارد ماکو
LSL6 990605

Brake Bearing

پایه ترمز
LSL6 992406
اضافه به سفارش

پایه ترمز
LSL6 992406

Bush F. Spring

بوش کفشک ترم
LSL6 094610
اضافه به سفارش

بوش کفشک ترم
LSL6 094610

Compensator Separator

جدا کننده پلاستیکی
LSL6 110209
اضافه به سفارش

جدا کننده پلاستیکی
LSL6 110209

Pivot Cap

LSL6 061414
اضافه به سفارش

LSL6 061414

Pivot Cap

LSL6 062513
اضافه به سفارش

LSL6 062513

Cover

کاور
LSL 090408
اضافه به سفارش

کاور
LSL 090408

Chonchoid Cap

کاور چرخ دو قلو
LSL6 061401
اضافه به سفارش

کاور چرخ دو قلو
LSL6 061401

Cap ( Cam roller )

کاور
LSL6 995608
اضافه به سفارش

کاور
LSL6 995608

Shuttle Wheel Cap

کاور چرخ کفی
LSL6 090401
اضافه به سفارش

کاور چرخ کفی
LSL6 090401

Capping

کاور چرخ
LSL6 992205
اضافه به سفارش

کاور چرخ
LSL6 992205

Shuttle Roller Cap

کاور چرخ شاتل
LSL6 990610
اضافه به سفارش

کاور چرخ شاتل
LSL6 990610

Bearing Block Rear

برجک بوبین ماکو
LSL6 991416
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو
LSL6 991416

Bearing Block

برجک بوبین ماکو
LSL6 991415
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو
LSL6 991415

Clamp (F Shuttle Guide )

بست میله شاتل
LSL6 992212
اضافه به سفارش

بست میله شاتل
LSL6 992212

Clamp ( Wrap Guide )

بست میله شاتل
LSL6 991417
اضافه به سفارش

بست میله شاتل
LSL6 991417

Lower Pulley Block

قاب پایین فلزی غلطک تسمه
LSL6 071518
اضافه به سفارش

قاب پایین فلزی غلطک تسمه
LSL6 071518

Bearing Block

قاب فلزی غلطک تسمه
LSL6 071505
اضافه به سفارش

قاب فلزی غلطک تسمه
LSL6 071505

Ins. Finger Holder

دسته شاتل آلومینیومی
LSL6 095014
اضافه به سفارش

دسته شاتل آلومینیومی
LSL6 095014

Cover

LSL6 991408
اضافه به سفارش

LSL6 991408

Bobbin Holder

کله قندی
LSL6 994709
اضافه به سفارش

کله قندی
LSL6 994709

Bobbin Holder

نگهدارنده ی بوبین
LSL6 994911
اضافه به سفارش

نگهدارنده ی بوبین
LSL6 994911

Bobbin holder

نگهدارنده ی بوبین
LSL6 991410
اضافه به سفارش

نگهدارنده ی بوبین
LSL6 991410

Bobbin holder

کله قندی عقب
LSL6 997402
اضافه به سفارش

کله قندی عقب
LSL6 997402

Insertion Finger

قلاب نخ بر
LSL6 994801
اضافه به سفارش

قلاب نخ بر
LSL6 994801

Warp Guide

گارد ماکو
LSL6 992201
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6 992201

Warp Guide

گارد ماکو
LSL6M 999401
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6M 999401

Wrap Guide

گارد ماکو
LSL6 990601
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6 990601

Shuttle Guide

گارد ماکو
LSL6 992211
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6 992211

Shuttle Guide

گارد ماکو
LSL6 999411
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6 999411

Shuttle Guide

گارد ماکو
LSL6 990619
اضافه به سفارش

گارد ماکو
LSL6 990619

Insertion Finger

لوله نخ بر 23 سانتی
LSL6 994819
اضافه به سفارش

لوله نخ بر 23 سانتی
LSL6 994819

Insertion Finger

لوله نخ بر 20 سانتی
LSL6 095017
اضافه به سفارش

لوله نخ بر 20 سانتی
LSL6 095017

Insertion Finger

لوله نخ بر 25.8 سانتی
LSL6 994818
اضافه به سفارش

لوله نخ بر 25.8 سانتی
LSL6 994818

Insertion Pipe

لوله نخ بر 35 سانتی
LSL6 994816
اضافه به سفارش

لوله نخ بر 35 سانتی
LSL6 994816

Insertion Finger

لوله نخ بر 23 سانتی
LSL6 994819
اضافه به سفارش

لوله نخ بر 23 سانتی
LSL6 994819

Pivot Pin

پین فلزی پایه آلومینیومی
LSL6 062511
اضافه به سفارش

پین فلزی پایه آلومینیومی
LSL6 062511

Cylindrical Pin

پین رفلکتور
LSL6 990620
اضافه به سفارش

پین رفلکتور
LSL6 990620

Pin

پین رفلکتور
LSL6 071516
اضافه به سفارش

پین رفلکتور
LSL6 071516

Pin

پین رفلکتور
LSL6 095004
اضافه به سفارش

پین رفلکتور
LSL6 095004

Cylindrical Pin-p

پین قاب رفلکتور
LSL6 994811
اضافه به سفارش

پین قاب رفلکتور
LSL6 994811

Cylindrical Pin-s

پین قاب رفلکتور
LSL6 994805
اضافه به سفارش

پین قاب رفلکتور
LSL6 994805

Axle

LSL6 992219
اضافه به سفارش

LSL6 992219

Axle

LSL6 991409
اضافه به سفارش

LSL6 991409

Axle

LSL6 991407
اضافه به سفارش

LSL6 991407

Adopter

LSL6 061407
اضافه به سفارش

LSL6 061407

Bolt

LSL6 090417
LSL6 995417
اضافه به سفارش

LSL6 090417
LSL6 995417

Adopter

LSL6 995612
اضافه به سفارش

LSL6 995612

Chonchoid Adapter

LSL6 994508
LSL6 997308
اضافه به سفارش

LSL6 994508
LSL6 997308

Bolt

LSL6 090413
اضافه به سفارش

LSL6 090413

Adopter

LSL6 995613
اضافه به سفارش

LSL6 995613

Stopper Wheel Adopter

LSL6 994512
LSL6 997312
اضافه به سفارش

LSL6 994512
LSL6 997312

Axle

LSL6 998809
اضافه به سفارش

LSL6 998809

Excenter Bolt

پیچ چرخ بازو مثلثی
LSL6 090407
اضافه به سفارش

پیچ چرخ بازو مثلثی
LSL6 090407

Ecentric Adapter

LSL6 994515
LSL6 997315
اضافه به سفارش

LSL6 994515
LSL6 997315

Creel Adapter

لوله کریل
LSL6 235803a
اضافه به سفارش

لوله کریل
LSL6 235803a

Pivot Pin

LSL6 994815
اضافه به سفارش

LSL6 994815

Spacer

LSL6 996811
اضافه به سفارش

LSL6 996811

Spacer

واشر
LSL6 080507
اضافه به سفارش

واشر
LSL6 080507

Roller Spacer

LSL6 997313
LSL6 994513
اضافه به سفارش

LSL6 997313
LSL6 994513

َُُSpacer

واشر
LSL6 991404
اضافه به سفارش

واشر
LSL6 991404

Spacer

واشر
LSL6 995615
اضافه به سفارش

واشر
LSL6 995615

Spacer

جدا کننده لامر
LSL6 111717
اضافه به سفارش

جدا کننده لامر
LSL6 111717

Spacer

LSL6 090415
LSL6 995415
اضافه به سفارش

LSL6 090415
LSL6 995415

Chonchoid Spacer

LSL6 997306
LSL6 997306
اضافه به سفارش

LSL6 997306
LSL6 997306

Washer

واشر
LSL6 062403
اضافه به سفارش

واشر
LSL6 062403

Cover Back

LSL6 9947 04
اضافه به سفارش

LSL6 9947 04

Compensator

سیم قطع کن (لامر)
LSL6 111715a
اضافه به سفارش

سیم قطع کن (لامر)
LSL6 111715a

Compensator

سیم قطع کن (لامر)
LSL6 111715a
اضافه به سفارش

سیم قطع کن (لامر)
LSL6 111715a

Heild Wire

میلمیلک
LSL6 071610
اضافه به سفارش

میلمیلک
LSL6 071610

Thread Eye


LSL6 110216
LSL6 111715b
اضافه به سفارش


LSL6 110216
LSL6 111715b

Tape Guide

وزنه نخ
LSL6 232208
اضافه به سفارش

وزنه نخ
LSL6 232208

Spring

فنر ماکو
LSL6 991406
اضافه به سفارش

فنر ماکو
LSL6 991406

Spring

فنر ترمز
LSL6 094611
اضافه به سفارش

فنر ترمز
LSL6 094611

Spring

فنر ترمز
LSL6 994808
اضافه به سفارش

فنر ترمز
LSL6 994808

Compensator Spring

فنر رفلکتور
LSL6 110213
اضافه به سفارش

فنر رفلکتور
LSL6 110213

Spring Holder

LSL6 110214
LSL6 111409
اضافه به سفارش

LSL6 110214
LSL6 111409

Spong Roller

ابر آب صابونLSL6 148429
اضافه به سفارش

ابر آب صابونLSL6 148429

Flang Washer

ابر بشقابک ماکو
LSL6 996820b,c
اضافه به سفارش

ابر بشقابک ماکو
LSL6 996820b,c

Foam Washer -I + II

ابر بشقابک
LSL6 991421c,d
اضافه به سفارش

ابر بشقابک
LSL6 991421c,d

Cheese Tube

بوبین آلومینیومی بدون رنگ
LSL6 991420
اضافه به سفارش

بوبین آلومینیومی بدون رنگ
LSL6 991420

Cheese Tube

بوبین آلومینیومی مشکی
LSL6 994711
اضافه به سفارش

بوبین آلومینیومی مشکی
LSL6 994711

Magnet Sensor

سنسور آهنربا
LSL6 120805
اضافه به سفارش

سنسور آهنربا
LSL6 120805

Oiler Drop

روغن دان
LSL6 250105
اضافه به سفارش

روغن دان
LSL6 250105

Rubberised Cloth

نوار روکش غلطک فومی ساده
LSL6 274518
اضافه به سفارش

نوار روکش غلطک فومی ساده
LSL6 274518

Maxidrag Cloth

نوار روکش غلطک
LSL6 200202
اضافه به سفارش

نوار روکش غلطک
LSL6 200202

Magnet

آهن ربا
LSL6 095007
اضافه به سفارش

آهن ربا
LSL6 095007

Black Namda

لنت ترمز
LSL6 094601
اضافه به سفارش

لنت ترمز
LSL6 094601

Ceramic Eyelet

چشمی نخ سرامیکی
LSL6 040530
اضافه به سفارش

چشمی نخ سرامیکی
LSL6 040530

Clamping Ring

خار
LSL6 231604
اضافه به سفارش

خار
LSL6 231604

Bearing Fitting Press

دستگاه پرس بلبرینگ
اضافه به سفارش

دستگاه پرس بلبرینگ

Ball Bearing

بلبرینگ
اضافه به سفارش

بلبرینگ

V Belts

تسمه تایم
اضافه به سفارش

تسمه تایم

L.Key Bolt & Screw

پیچ آلن خور
اضافه به سفارش

پیچ آلن خور