• انتقال نیروهای پلی آمیدی-چرمی

LNF-100 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.1 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.1 mm

LNF-200 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.1 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.1 mm

LNF-300 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.9 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.9 mm

LNF-400 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:5.7 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:5.7 mm

LNL-120

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:5 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:5 mm

CT-1

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3 mm

A-2LL

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.1 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.1 mm