• انتقال نیروهای پلی آمیدی-پارچه ای

FNF-30

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.9 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.9 mm

FNF-60

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.0 mm