• انتقال نیروهای پلی آمیدی

PS-140 IMP XB

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T: 1.7 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T: 1.7 mm

PS-141 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.3 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.3 mm

PS-200 IMP-XB

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.0 mm

PS-250 IMP-XB

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.3 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.3 mm

PS-251 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.0 mm

PS-390 IMP-XB

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.2 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.2 mm

PS-391 IMP-XB

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.0 mm

PF-11 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.3 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.3 mm

PTU-6 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.0 mm

PT-30 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.0 mm

PT-40 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.0 mm

PT-60 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:6.0 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:6.0 mm

PA-4 IMP

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4.8 mm

SP-330 / 40

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:4mm

SP-250 / 25

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.5mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.5mm

F-1

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.25mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.25mm

F-0

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.7mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.7mm

T-6

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.9mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.9mm

TU-6

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1mm

MNM-3H

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.6mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.6mm

MAM-4H

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.45mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.45mm

MAT-2H

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.4mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.4mm

A-3

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.4mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3.4mm