• انتقال نیروهای نواری خاص

PS-5

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.6 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.6 mm

PS-55

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.85 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.85 mm

KB-14

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.7 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:1.7 mm

TS-10

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.8 mm

PW-8

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.8 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:0.8 mm

ABT-25 x 1200

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm
اضافه به سفارش

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm

ABT-25 x 1110

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm
اضافه به سفارش

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm

ABT-25 x 915

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm
اضافه به سفارش

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm

ABT-25 x 1300

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm
اضافه به سفارش

تسمه endless به
ضخامت T:6 mm