• انتقال نیروهای نخ دار

TC-55ER

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:3 mm

TC-35EFQO

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.5 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2.5 mm

TC-20EFQ

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2 mm

TC-20EF

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2 mm
اضافه به سفارش

تسمه انتقال نیرو به
ضخامت T:2 mm