اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

ثبت برند پیوند
۳۰ / ۹ / ۱۳۹۵
نام پیوند به همراه آرم شرکت برای فعالیت در رابطه با ارائه انواع تسمه های صنعتی به صنایع مختلف به ثبت رسید.
از این پس چنانچه شخص حقیقی و یا حقوقی جهت فعالیت در زمینه فوق از نام پیوند سوء استفاده و یا جهت جلب اطمینان مشتریان استفاده نماید، توسط این شرکت از طریق مراجع قانونی با وی برخورد خواهد شد.