قطعات ماشینهای گونی بافی

ماشین SL-6

ماشین ALFA-6

ماشین SL-4

ماشین HDN-4

ماشین SL-61

ماشین SL-62

ماشین SL-8

ماشین لوهیا LSL-6