تسمه های انتقال نیرو

انتقال نیروهای نخ دار

انتقال نیروهای پلی آمیدی-رابر

انتقال نیروهای نواری و خاص

انتقال نیروهای پلی آمیدی-چرمی

انتقال نیروهای پلی آمیدی-پارچه ای